<
Menü

AJI NYEREMÉNYJÁTÉKOK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA (több játék)


 

2023.11.13-ai NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. Az FDB Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 56, továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/ajikartyak Facebook oldalon elérhető nyereményjátékon (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) elfogadja, és a Pályázat során egyszer kommenteli a Pályázati kiírásban megjelenő posztot az AJI Facebook oldalán.
 

 

2. A Pályázat 2023.11.13 -ai megjelenéstől 2023.12.01-én 12 :00 óráig tart.
 

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 

4. A lebonyolító a Pályázat lejártát követően szoftver segítségével kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az AJI Facebook oldalán kihirdeti.
 

5. Egy Pályázó egyszer kommentálhatja a Pályázati kiírásban szereplő Facebook posztot. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni.
 

6. A nyertes részére egy darab 10.000 Ft értékű Emag ajándékkártya ("Nyeremény”) kerül átadásra.
Egyebekben az adott cég vagy márka ajándékkártyákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nyeremény további szolgáltatást vagy terméket nem tartalmaz.
 

7. Amennyiben a nyertes Pályázó az első kihirdetést követő 5 napon belül nem küldi el adatait (nevét, emailcímét, telefonszámát) üzenetben a www.facebook.com/ajikartyak oldalnak, akkor a Nyertes a Pályázatból kizárásra kerül.

8. A nyertes Pályázó a Nyeremény átvételére az AJI székhelyén (1027 Budapest, Bem rakpart 56. fsz 1.) jogosult 2023.12.15  – 2023.12.22 között munkanapokon munkaidőben (H-P 9:00-18:00).
 

9. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
 

10. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

11. A Pályázaton való részvétel, valamint a Pályázat során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Pályázaton. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

11.3 a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhessen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;

11.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
 

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
 

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.
 

14. A Pályázaton való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Pályázaton résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Pályázaton való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Pályázattal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Pályázat felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
 

15. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Pályázat alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Pályázat feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.

16. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 

17. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a AJI Facebook oldalán.
 

18. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 

20. A Szabályzatra és a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 

21. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

22. Szervező a Szabályzatot az https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon teszi közzé.
 

23. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon.

 

Budapest, 2023.11.06
 

FDB Kft. Szervező

 


 

 

2023.12.04-ei NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. Az FDB Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 56, továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/ajikartyak Facebook oldalon elérhető nyereményjátékon (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) elfogadja, és a Pályázat során egyszer kommenteli a Pályázati kiírásban megjelenő posztot az AJI Facebook oldalán.
 

 

2. A Pályázat 2023.12.04 -ei megjelenéstől 2023.12.22-én 12 :00 óráig tart.
 

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 

4. A lebonyolító a Pályázat lejártát követően szoftver segítségével kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az AJI Facebook oldalán kihirdeti.
 

5. Egy Pályázó egyszer kommentálhatja a Pályázati kiírásban szereplő Facebook posztot. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni.
 

6. A nyertes részére egy darab 100.000 Ft értékű Feldobox arany ajándékkártya ("Nyeremény”) kerül átadásra.
Egyebekben az adott cég vagy márka ajándékkártyákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nyeremény további szolgáltatást vagy terméket nem tartalmaz.
 

7. Amennyiben a nyertes Pályázó az első kihirdetést követő 5 napon belül nem küldi el adatait (nevét, emailcímét, telefonszámát) üzenetben a www.facebook.com/ajikartyak oldalnak, akkor a Nyertes a Pályázatból kizárásra kerül.

8. A nyertes Pályázó a Nyeremény átvételére az AJI székhelyén (1027 Budapest, Bem rakpart 56. fsz 1.) jogosult 2024.01.03  – 2024.01.10 között munkanapokon munkaidőben (H-P 9:00-18:00).
 

9. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
 

10. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

11. A Pályázaton való részvétel, valamint a Pályázat során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Pályázaton. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

11.3 a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhessen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;

11.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
 

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
 

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.
 

14. A Pályázaton való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Pályázaton résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Pályázaton való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Pályázattal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Pályázat felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
 

15. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Pályázat alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Pályázat feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.

16. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 

17. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a AJI Facebook oldalán.
 

18. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 

20. A Szabályzatra és a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 

21. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

22. Szervező a Szabályzatot az https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon teszi közzé.
 

23. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon.

 

Budapest, 2023.12.01
 

FDB Kft. Szervező

 


 

 

2024.01.01-ei NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. Az FDB Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 56, továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/ajikartyak Facebook oldalon elérhető nyereményjátékon (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) elfogadja, és a Pályázat során egyszer kommenteli a Pályázati kiírásban megjelenő posztot az AJI Facebook oldalán.
 

2. A Pályázat 2024.01.01 -ei megjelenéstől 2024.01.12-én 12 :00 óráig tart.
 

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 

4. A lebonyolító a Pályázat lejártát követően szoftver segítségével kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az AJI Facebook oldalán kihirdeti.
 

5. Egy Pályázó egyszer kommentálhatja a Pályázati kiírásban szereplő Facebook posztot. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni.
 

6. A nyertes részére egy darab 20.000 Ft értékű Unicef ajándékkártya ("Nyeremény”) kerül kisorsolásra, amelynek összegét az Unicef javára utaljuk át.

7. Egyebekben az adott cég vagy márka ajándékkártyákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nyeremény további szolgáltatást vagy terméket nem tartalmaz.
 

9. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
 

10. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

11. A Pályázaton való részvétel, valamint a Pályázat során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Pályázaton. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

11.3 a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhessen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;

11.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
 

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
 

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.
 

14. A Pályázaton való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Pályázaton résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Pályázaton való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Pályázattal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Pályázat felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
 

15. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Pályázat alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Pályázat feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.

16. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 

17. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a AJI Facebook oldalán.
 

18. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 

20. A Szabályzatra és a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 

21. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

22. Szervező a Szabályzatot az https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon teszi közzé.
 

23. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon.

 

Budapest, 2023.12.07
 

FDB Kft. Szervező