Menü

Megérkeztek az új, innovatív ajándékkártyák! Tetszés szerinti összeggel tölthetők fel és a megajándékozott választása szerint izgalmas termékre és szolgáltatásra válthatja be az ajándékkártya egyenlegét. Egy biztos ajándékötlet!

2022.01.03-ai NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. Az FDB Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 56, továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/ajikartyak Facebook oldalon elérhető nyereményjátékon (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) elfogadja, és a Pályázat során egyszer kommenteli a Pályázati kiírásban megjelenő posztot az AJI Facebook oldalán.
 

 

2. A Pályázat 2022. január 3-ai megjelenéstől 2022. január 14-én 12 :00 óráig tart.
 

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 

4. A lebonyolító a Pályázat lejártát követően szoftver segítségével kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az AJI Facebook oldalán kihirdeti.
 

5. Egy Pályázó egyszer kommentálhatja a Pályázati kiírásban szereplő Facebook posztot. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni.
 

6. A nyertes részére a egy darab 5.000 Ft értékű Líra ajándékkártya ("Nyeremény”) kerül átadásra. A megnyert ajándékkártya az azt kibocsátó cég vagy márka üzleteiben váltható be. Egyebekben az adott cég vagy márka ajándékkártyákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nyeremény további szolgáltatást vagy terméket nem tartalmaz.
 

7. Amennyiben a nyertes Pályázó az első kihirdetést követő 5 napon belül nem küldi el adatait (nevét, emailcímét, telefonszámát) üzenetben a www.facebook.com/ajikartyak oldalnak, akkor a Nyertes a Pályázatból kizárásra kerül.

8. A nyertes Pályázó a Nyeremény átvételére az AJI székhelyén (1027 Budapest, Bem rakpart 56. fsz 1.) jogosult 2022. február 7. – 2022 február 11. között munkanapokon munkaidőben (H-P 9:00-18:00).
 

9. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
 

10. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

11. A Pályázaton való részvétel, valamint a Pályázat során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Pályázaton. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

11.3 a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhessen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;

11.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
 

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
 

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.
 

14. A Pályázaton való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Pályázaton résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Pályázaton való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Pályázattal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Pályázat felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
 

15. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Pályázat alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Pályázat feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.

16. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 

17. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a AJI Facebook oldalán.
 

18. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 

20. A Szabályzatra és a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 

21. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

22. Szervező a Szabályzatot az https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon teszi közzé.
 

23. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon.

 

Budapest, 2022.01.02
 

FDB Kft. Szervező

 


 

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

2022.01.17-ei NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. Az FDB Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 56, továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/ajikartyak Facebook oldalon elérhető nyereményjátékon (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) elfogadja, és a Pályázat során egyszer kommenteli a Pályázati kiírásban megjelenő posztot az AJI Facebook oldalán.
 

 

2. A Pályázat 2022. január 17-ei megjelenéstől 2022. január 28-án 12 :00 óráig tart.
 

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 

4. A lebonyolító a Pályázat lejártát követően szoftver segítségével kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az AJI Facebook oldalán kihirdeti.
 

5. Egy Pályázó egyszer kommentálhatja a Pályázati kiírásban szereplő Facebook posztot. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni.
 

6. Összesen két nyertes kerül kisorsolásra. Az első nyertes részére 1db 10.000 Ft-os, a második nyertes részére 1db 5.000 Ft-os OBI ajándékkártya ("Nyeremény”) kerül átadásra. A megnyert ajándékkártya az azt kibocsátó cég vagy márka üzleteiben váltható be. Egyebekben az adott cég vagy márka ajándékkártyákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nyeremény további szolgáltatást vagy terméket nem tartalmaz.
 

7. Amennyiben a nyertes Pályázók az első kihirdetést követő 5 napon belül nem küldik el adataikat (nevét, emailcímét, telefonszámát) üzenetben a www.facebook.com/ajikartyak oldalnak, akkor a Nyertesek a Pályázatból kizárásra kerülnek.

8. A nyertes Pályázók a Nyeremény átvételére az AJI székhelyén (1027 Budapest, Bem rakpart 56. fsz 1.) jogosult 2022. február 14. – 2022 február 18. között munkanapokon munkaidőben (H-P 9:00-18:00).
 

9. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
 

10. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

11. A Pályázaton való részvétel, valamint a Pályázat során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Pályázaton. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

11.3 a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhessen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;

11.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
 

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
 

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.
 

14. A Pályázaton való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Pályázaton résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Pályázaton való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Pályázattal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Pályázat felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
 

15. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Pályázat alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Pályázat feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.

16. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 

17. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a AJI Facebook oldalán.
 

18. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 

20. A Szabályzatra és a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 

21. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

22. Szervező a Szabályzatot az https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon teszi közzé.
 

23. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon.

 

Budapest, 2022.01.14
 

FDB Kft. Szervező

 


 

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

2022.01.31-ei NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. Az FDB Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 56, továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, a www.facebook.com/ajikartyak Facebook oldalon elérhető nyereményjátékon (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) elfogadja, és a Pályázat során egyszer kommenteli a Pályázati kiírásban megjelenő posztot az AJI Facebook oldalán.
 

2. A Pályázat 2022. január 31-ei megjelenéstől 2022. február 11-én 12 :00 óráig tart.
 

3. A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 

4. A lebonyolító a Pályázat lejártát követően szoftver segítségével kisorsol egy vagy több nyertest a választ adók közül, és nevét az AJI Facebook oldalán kihirdeti.
 

5. Egy Pályázó egyszer kommentálhatja a Pályázati kiírásban szereplő Facebook posztot. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni.
 

6. A nyertes részére a egy darab 10.000 Ft értékű AJI ajándékkártya ("Nyeremény”) kerül átadásra. A megnyert ajándékkártya az azt kibocsátó cég vagy márka üzleteiben váltható be. Egyebekben az adott cég vagy márka ajándékkártyákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nyeremény további szolgáltatást vagy terméket nem tartalmaz.
 

7. Amennyiben a nyertes Pályázó az első kihirdetést követő 5 napon belül nem küldi el adatait (nevét, emailcímét, telefonszámát) üzenetben a www.facebook.com/ajikartyak oldalnak, akkor a Nyertes a Pályázatból kizárásra kerül.

8. A nyertes Pályázó a Nyeremény átvételére az AJI székhelyén (1027 Budapest, Bem rakpart 56. fsz 1.) jogosult 2022. február 21. – 2022 február 25. között munkanapokon munkaidőben (H-P 9:00-18:00).
 

9. A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
 

10. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

11. A Pályázaton való részvétel, valamint a Pályázat során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Pályázaton. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók az adatkezelés szabályait, illetve a Szabályzatot elfogadják. A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

11.1 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;

11.3 a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhessen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;

11.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
 

12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét használja fel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
 

13. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.
 

14. A Pályázaton való részvétel során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Pályázaton résztvevők esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Pályázaton való részvételt kizárólag a saját kockázatára vállalja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Pályázattal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Pályázat felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.
 

15. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Pályázat alkalmazásával kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Szabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Facebook oldal használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Facebook oldal használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Pályázat feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv. 314. § (2) szerint megfelelően biztosítják.

16. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
 

17. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a AJI Facebook oldalán.
 

18. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményét megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 

20. A Szabályzatra és a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 

21. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 

22. Szervező a Szabályzatot az https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon teszi közzé.
 

23. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi https://www.facebook.com/ajikartyak/... aloldalon.

 

Budapest, 2022.01.14
 

FDB Kft. Szervező