Menü

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-931363; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága, adószáma: 13782515-2-41., elérhetőségek: info@ajikartyak.hu, +36 1 786-5670, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Ajándékkártyák” szolgáltatást igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel használt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajándékkártya: A Kibocsátó, vagyis az AJI által előállított, meghatározott pénzösszeggel feltölthető, vagy előre feltöltött, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott, egyszer feltölthető plasztikkártya, amelynek mindenkori birtokosa az adott kártya jellegétől függően az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vagy nyújtott szolgáltatások vételárát kiegyenlíteni, minden további fizetési kötelezettség nélkül.

Márka kártya: Az FDB Kft. által viszonteladóként forgalmazott olyan ajándékkártyák, melyekre az azok kibocsátója által meghatározott felhasználási feltételeket kell alkalmazni.

Egyenleg: Az a mindenkori összeg, amelynek az erejéig az Ajándékkártya mindenkori birtokosa még jogosult az Ajándékkártya jellegétől függő egyes termékek és szolgáltatások vételárát kiegyenlíteni.

Elszámoló Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban ENYV.): A Kibocsátó által üzemeltetett kártyakezelő elszámoló és nyilvántartó rendszer, amelyen keresztül valós időben, online, a Beváltás, az egyéb Tranzakciók, az Érvényességi Idő, az Egyenleg, továbbá az Ajándékkártyákkal kapcsolatban végzett bármely más művelet nyomon követhető.

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló partner üzlet vagy brand, mely jogosult és köteles az erre irányuló szerződés időtartama alatt az Alkalmi Ajándékkártyák beváltására.

Értékesítő Partner (a továbbiakban ÉP): A Kibocsátóval az Alkalmi Ajándékkártyáknak az ÉP által üzemeltetett kereskedelmi egységekben vagy kereskedelmi hálózatban történő értékesítésére jogviszonyt létesítő bármely, természetes személy, jogi személy, vagy bármely formában működő gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozókat is).

Érvényességi Idő: A Feltöltéstől számított 1 éves időszak, amíg az Ajándékkártya felhasználható.

Feltöltés: Az ÉP vagy a Kibocsátó által végzett Tranzakció, melynek során az ENYV-ben az adott Ajándékkártyához rendelt érték rögzítésre kerül.

Kártyabirtokos: Az a személy, akinek az Ajándékkártya a birtokában van.

Kibocsátó: Az FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-931363).

Kibocsátási Érték: Az Alkalmi Ajándékkártyák a Kibocsátó által előre meghatározott fix Kibocsátási Értékkel (5.000 Ft, 10.000 Ft,… Ft), vagy az ÉP-nél az Ügyfél által meghatározott, 5.000 és 250.000 Ft értékhatár közötti tetszőleges Kibocsátási Értékkel tölthetők fel.

Tranzakció: Tranzakció minden olyan folyamat, amelynek során az Egyenleg megváltozik az ENYV-ben. Pl.: feltöltés, beváltás, törlés, korrekció.

Ügyfél vagy Vevő: Aki saját vagy harmadik fél részére a Kibocsátónál vagy ÉP-nél az Ajándékkártyához tartozó egyenleget tetszőleges összeggel feltölti, a Kibocsátási Értéket, mint vételárat megfizeti.

Weboldal: jelenti a www.ajikartyak.hu domain név alatt elérhető weboldalt.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Kibocsátó által Magyarország területén kibocsátott valamennyi Ajándékkártyára, továbbá az Ajándékkártyával összefüggő valamennyi kereskedelmi ügyletre. A Weboldalon történő Ajándékkártya vásárlást Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. Az Ajándékkártya szolgáltatást igénybevételére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon van lehetőség.

1.3. Az Ajándékkártya szolgáltatást igénybe venni bárki jogosult, aki az Ajándékkártyát a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés az Alkalmi Ajándékkártya Feltöltésével jön létre. A Kibocsátó kínálatában megtalálhatók az ún. fix összeggel előre feltöltött Alkalmi Ajándékkártyák, melyekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. A Felek között magyar nyelven létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A Kibocsátó a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. Fsz. 1.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 9:00-18:00

Telefon: +36 1 786-5670
Internet cím: www.ajikartyak.hu
E-mail: info@ajikartyak.hu

1.6.  A Kibocsátó részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

© 2015 DoclerNet Hosting - 1101 Budapest, Expo tér 5-7, Telefon: +36 1 432 3133
Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-76587/2014, NAIH-105926/2016

2. Ajándékkártya típusok

2.1.  A Kibocsátó Ajándékkártyáit két típusban forgalmazza:

2.1.1.”Alkalmi Ajándékkártya” esetén az Ügyfél bármely Elfogadóhely üzletében, illetve szolgáltatási egységeiben felhasználhatja az Ajándékkártyákat.

2.1.2.”Márka Ajándékkártya” esetén az Ügyfél egy meghatározott Elfogadóhely üzletében, illetve szolgáltatási egységeiben használhatja fel az Ajándékkártyát.

3. Ajándékkártya megrendelése

3.1. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon keresztül közvetlenül a Kibocsátótól kívánja az Alkalmi Ajándékkártyát megrendelni, akkor a megrendelőlap kitöltése során a következő információkat kell közölnie:

megrendelő adatait (név, cím, e-mail, telefon),
szállítási címet,
e-mail címet,
kiválasztott Ajándékkártya megnevezését,
a feltölteni kívánt összeget és
a fizetési módot.

 Az Ügyfélnek a megrendelés folytatásához el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket, majd folytatáshoz a rendelés összegzése oldalon meg kell erősítenie az eddig megadott adatok helyességét, illetve, amennyiben szükséges, ezek az adatok itt módosíthatóak.

3.2. A rendelésről az Ügyfél egy megerősítő e-mailt kap, mely tartalmazza a rendelési azonosítót, valamint a rendelés adatait.

3.3. A megrendelést a Kibocsátó csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Kibocsátót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Kibocsátó az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Kibocsátó ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.6. Kibocsátó fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az Ajándékkártya kínálatot - előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa. A fenti esetleges változtatásokért a Kibocsátó jogi felelősséget nem vállal.

3.7. Az Alkalmi Ajándékkártya kiválasztását követően az Ügyfél megadhatja azt a pénzösszeget, amelyet az Ajándékkártyára fel kíván tölteni . A Feltöltésre vonatkozó szabályokat az 5. pont tartalmazza.

3.8. A Kibocsátó kínálatában megtalálhatók olyan Alkalmi Ajándékkártyák is, amelyek az Ajándékkártyán megtalálható fix összeggel már feltöltésre kerültek. Ilyen Alkalmi Ajándékkártyákat kizárólag csak aktiválni szükséges. (lásd 6. pont)

3.9. Amennyiben az Alkalmi Ajándékkártyát az Ügyfél az ÉP-nél vásárolja meg úgy az ÉP végzi el közvetlenül a Feltöltést. (lásd 5. pont)

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.2. Az Ajándékkártya értékének, valamint szállítási költségének kiegyenlítése banki átutalással, utánvéttel és bankkártyás fizetéssel lehetséges.

Banki átutaláskor az Ajándékkártya értékét, valamint a postaköltséget az Ügyfél a megrendeléstől számított 5 naptári napon belül fizetheti ki a Kibocsátó számára a következő bankszámlaszámra történő átutalással: 10700763-67489192-51200002. Amennyiben az átutalás ez alatt az idő alatt nem történik meg, az Ügyfél rendelése törlésre kerül. Az Ajándékkártya szállítása a fizetendő összeg megérkezése után történik. Az Ügyfél ettől a dátumtól számított 3 napon belül veheti át a megrendelt Ajándékkártyát.

Utánvétes fizetés esetén a levélben kézbesített Ajándékkártya értéke az átvételkor fizetendő Ügyfél által közvetlenül a futárnak.

A bankkártyás fizetés hátterét a CIB Bank Zrt. biztosítja.

4.3. Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes rendelések után szállítási, ill. adminisztrációs díjat számoljon fel. A díj a rendelt Ajándékkártya átvételekor, a rendelés értékével egy időben, a futárnak készpénzben fizetendő. A felszámított díjat a Kibocsátó a Weboldalon minden esetben közzéteszi, ezekről számlát állít ki az Ügyfél részére.

4.4. Személyes átvételre a Kibocsátó ügyfélszolgálati irodájában, illetve a Weboldalon feltüntetett átvételi pontokon van lehetőség. Sorozatosan sikertelen kézbesítés esetén a Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. az Ügyfél regisztrációját törölje.

4.5. A megrendeléseket a Kibocsátó a Weboldalon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.6. A Kibocsátó az Ügyfelet rendelése állapotáról, ill. a teendőkről folyamatosan, e-mail útján tájékoztatja.

5. Ajándékkártya feltöltése

5.1. Az Alkalmi Ajándékkártya mindössze egy alkalommal, minimum 5.000,- Ft-, maximum 250.000,- Ft közötti tetszőleges pénzösszeggel tölthető fel. Ennél nagyobb összegű Feltöltés esetén érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon az 1.5. pontban megadott elérhetőségek egyikén. A Feltöltéssel az Ügyfél megbízza a Kibocsátót, hogy az Elfogadó Partnerek meghatározott termékeinek és szolgáltatásainak az ellenértékét a terméket, vagy szolgáltatást megvásárló személy helyett kiegyenlítse. Az Alkalmi Ajándékkártyára a Feltöltés során elhelyezett összeget a Kibocsátó Ajándékkártyánként tartja nyilván. Az Alkalmi Ajándékkártyára feltöltött pénzösszeg erejéig a Kártyabirtokos jogosulttá válik az adott Elfogadópartner(ek) termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére minden további fizetési kötelezettség nélkül. Az Alkalmi Ajándékkártyára felöltött pénzösszeget vissza-, illetve továbbutalni, vagy azzal bármilyen banki műveletet végezni nem lehet. Az Alkalmi Ajándékkártyán lévő pénzösszeg a Feltöltéstől számított egy évig használható fel. Ezen időtartamot követően az Ajándékkártyán lévő pénzösszeg levásárlására, illetve Kibocsátó általi visszautalására nincs mód. Az Alkalmi Ajándékkártya felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Márka Kártyákra az adott kibocsátó által meghatározott felhasználási feltételek vonatkoznak.

5.3. Az Ügyfél, illetve a Kártyabirtokos a Weboldalon az Alkalmi Ajándékkártya azonosító adatainak megadásával külön regisztráció nélkül ellenőrizheti az Ajándékkártyán szereplő pénzösszeg Egyenleget, illetve lejáratának dátumát.

5.4. Amennyiben az Alkalmi Ajándékkártyát az Ügyfél a Kibocsátó erre kijelölt Értékesítő Partnerénél vásárolja meg, úgy az Értékesítő Partnernél van lehetőség az Alkalmi Ajándékkártya pénzösszeggel történő Feltöltésére. Ennek során az Értékesítő Partner az Alkalmi Ajándékkártyára feltöltött pénzösszeget az Alkalmi Ajándékkártyához tartozó elektronikus fiókhoz rendeli. Az Alkalmi Ajándékkártyára feltöltött pénzösszeget az Ügyfél az Értékesítő Partner részére közvetlenül fizeti meg. Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szabályozott értékesítési mód A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján nem minősül üzlethelyiségen kívül, vagy távollévők között kötött szerződésnek, ezért a jelen ÁSZF 3.;4.; és 8.pontjainak rendelkezései ebben az esetben nem alkalmazhatók.

6. Ajándékkártya aktiválása, beváltása, letiltása

6.1. A megvásárolt Alkalmi Ajándékkártyát használat előtt aktiválni szükséges. Erre a Kibocsátó Weboldalán van lehetőség. Az aktiváláshoz az Ügyfélnek először le kell kaparnia, majd meg kell adnia az Alkalmi Ajándékkártyán található 4 jegyű aktiváló kódot (PIN kódot), az Alkalmi Ajándékkártya számát, valamint egy valós e-mail címet. Ugyanezen adatok megadásával a Kártyabirtokos bármikor ellenőrizheti az Alkalmi Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleget. A Kibocsátó a megrendelés alkalmával küldött e-mail címre minden esetben külön is megküldi az aktiválás menetéről szóló tájékoztatót. Az egyes Márka kártyák tekintetében kérjük érdeklődjön az adott kibocsátó weboldalán.

6.2. Aktiválást követően az Alkalmi Ajándékkártya a Weboldalon feltüntetett Elfogadóhelyeken beváltható. A beváltásra – tekintettel arra, hogy a Kibocsátó nem névre szóló kártyákat forgalmaz –a mindenkori Kártyabirtokos jogosult. Az Alkalmi Ajándékkártya egyenlege tetszőlegesen, több részletben is levásárolható az Elfogadóhelyeken, egészen addig, amíg a teljes összeg felhasználásra nem kerül. Előfordulhat, hogy az Ajándékkártyával igénybe venni szándékozott szolgáltatást a Kibocsátón, valamint a szolgáltatást nyújtó Elfogadóhelyen kívülálló okokból következően (pl. időjárás vagy műszaki okok miatt) a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni. Amennyiben a Kártyabirtokos által kiválasztott termék, szolgáltatás vagy Elfogadóhely megszűnt, úgy annak egy másik terméket, szolgáltatást vagy Elfogadóhelyet kell választania a Weboldalon feltüntetettek közül. Előfordulhat az is, hogy a helyszínt más Elfogadóhely működteti, mint az, amelyet eredetileg a Kártyabirtokos választott. Ebben az esetben az Ügyfél nem jogosult a szerződéstől elállni, hanem a Weboldalon felsorolt egyéb termékek vagy szolgáltatások között választhat. A Márka kártyákat az adott kibocsátó által meghatározott üzletekben, esetlegesen online is fel lehet használni. Kérjük részletekért a kibocsátó honlapján érdeklődjön.

6.3. Elveszett vagy ellopott Alkalmi Ajándékkártya egyenlegének letiltása szintén a Weboldalon lehetséges. Erre azonban értelemszerűen kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az elveszett vagy ellopott Alkalmi Ajándékkártya aktiválásra került.

6.4.  A letiltott kártyán a letiltás után megmaradt Egyenleg új Alkalmi Ajándékkártyára tölthető át. Új Alkalmi Ajándékkártya igénylése esetén 1000- Ft adminisztrációs díj fizetendő. Az új Alkalmi Ajándékkártyára kizárólag a letiltás pillanatát követően megmaradt Egyenleget lehet átvezetni. Új Alkalmi Ajándékkártya a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán, illetve az Értékesítő Partnereknél igényelhető.

7. Termékszavatosság, jótállás

7.1. Az Ügyfél által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben (kivéve ha az a 7.2. pont szerint a Kibocsátó felelőssége fennáll) az Ügyfél és az Elfogadóhely között lehetséges, melyben a Kibocsátó az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

7.2. Kibocsátó kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az Alkalmi Ajándékkártya a Weboldalon megjelölt Elfogadóhelynél, az ott meghatározott feltételekkel és módon beváltható, azt az Elfogadóhely elfogadja. Ezen túlmenően azonban Kibocsátó nem vállal felelősséget az Alkalmi Ajándékkártyával igénybe vehető szolgáltatásért, vagy az azzal megvásárolható termékekért. Kibocsátó felelőssége nem terjed ki az Ügyfél és az Elfogadóhely között létrejött jogviszonyért. Kibocsátó nem vállal felelősséget az Ügyfél és az Elfogadóhely között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Kibocsátót nem terhelheti.

8. Elállás

8.1. Amennyiben az Ügyfél az Ajándékkártyát közvetlenül a Kibocsátótól rendeli meg, úgy az távollévők közötti szerződésnek minősül, és az Ügyfél a jelen pontban meghatározott feltételek szerint gyakorolhatja az elállási jogát.

Az Ügyfél A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Korm. rendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt az Ajándékkártyát átveszi. Több Ajándékkártya esetén pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Ajándékkártyát átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének és az Ajándékkártya átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kibocsátóhoz (például postán, faxon, elektronikus úton küldött levél útján,) az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Bem rakpart 56. Fsz. 1.)

E-mail: info@ajikartyak.hu

Az elállási/felmondási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatmintát itt érheti el.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Az elállási/felmondási jog határidőben érvényesítettnek minősül, amennyiben a határidő lejárta előtt küldi el az Ügyfél az elállási / felmondási nyilatkozatát.

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Kibocsátó visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Kibocsátó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Ha az Ügyfél több Ajándékkártyát rendel meg egyszerre, akkor a Kibocsátó a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha az Ügyfél az elállási jogát nem valamennyi megrendelt Ajándékkártya tekintetében gyakorolta. A visszatérítés során a Kibocsátó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Kibocsátó mindaddig visszatarthatja, amíg az Ajándékkártyát(/kat) vissza nem kapta.

Az Ügyfél köteles a Kibocsátó számára az Ajándékkártyát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az Ajándékkártyát. Az Ajándékkártya visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

A Kibocsátó nem rendelkezik A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

8.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;                                   

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Az Ügyfél továbbá nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha az Ajándékkártyával elérhető termékeket és szolgáltatásokat igénybe venni kívánó személy nem felel meg a termék vagy szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, az Elfogadóhely által meghatározott feltételeknek. A Kibocsátó ezen okból eredő károkért semmilyen kártalanítással nem tartozik az Ügyfélnek. 

8.3.Amennyiben a Kibocsátó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni, akkor a vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással kerülhet sor. A Kibocsátó ügyfélszolgálati irodáján személyes ügyintézésre akkor van lehetőség, ha az Ügyfél, vagy az Ügyfél által meghatalmazott személy hozza vissza az Ajándékkártyát.

9. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.5. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Kibocsátó panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

a.) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Kibocsátó haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet, vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Kibocsátó jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Kibocsátó átadja az Ügyfélnek. A panaszt - annak beérkezését követően - a Kibocsátó megvizsgálja, és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Kibocsátó rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja. A telefonon közölt panaszokat a Kibocsátó rögzíti. Az így készült hangfelvételek jegyzőkönyvnek minősülnek.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

a) az Ügyfél neve;

b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

d) az Ügyfél panaszának részletes leírása

e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma, vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító:

g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt).

b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Kibocsátó megvizsgálja, és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Kibocsátó elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Kibocsátó vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Kibocsátó válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Kibocsátó tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el. A Kibocsátó törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Kibocsátó az Ügyféltől:

Ügyfél neve;
Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe;
Ügyfél telefonszáma;
értesítés módja;
panasszal érintett szolgáltatás cikkszáma, vagy egyéb azonosító száma;
panasz leírása, oka;
Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye;
a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;
a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A Kibocsátó a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat Az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Kibocsátó öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Kibocsátó leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Kibocsátó.

d.) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen, vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályán Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Tel: +361-4585926

Budapesti Békéltető Testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél.

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
Fax száma: 06 (1) 488 21 86

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

10. Egyebek

10.1. Az Alkalmi Ajándékkártyával igénybe vehető termékek és szolgáltatások nagy körültekintéssel kiválasztott magyarországi helyszíneken, többszörösen ellenőrzött Elfogadóhelyek által kerülnek értékesítésre. A Kibocsátó az Alkalmi Ajándékkártyával igénybe vehető termékek és szolgáltatások folyamatos bővítésére törekszik. Az Ajándékkártyával igénybe vehető termékek és szolgáltatások színvonaláért a Kibocsátó nem tartozik felelősséggel. Minden az adott Elfogadóhely saját szabályaival és feltételeivel működik. Ezeket minden ott tartózkodónak figyelembe kell vennie.

10.2. A Kibocsátó Weboldalán megadott minden időtartam tájékoztató jellegű. Kérjük, saját érdekében, a felesleges várakozás elkerülése végett időpont egyeztetéssel, nyitvatartással, valamint a szolgáltatás részleteivel kapcsolatos egyeztetés céljából lépjen közvetlen kapcsolatba az adott Elfogadóhellyel.

10.3. A Kibocsátó Weboldalán közölt információk mindig megfelelnek a valóságnak. Kivételes esetben előfordulhat, hogy az Elfogadóhely módosulása miatt az Ajándékkártyával igénybe vehető szolgáltatás némileg változik a biztonság növelése, a szolgáltatás gazdagítása vagy egyéb okok miatt. Minden termékről és szolgáltatásról részletes tájékoztatást ad Elfogadóhely ügyfélszolgálata. 10.4. A Weboldalon és a promóciós anyagokban feltüntetett képek illusztrációk, melyek valósak, de esetenként kis mértékben eltérhetnek a helyszíni körülményektől. A Kibocsátó arra törekszik, hogy az illusztrációk a lehető legjobban mutassák be az adott Elfogadóhelyet. Az adott helyszíneken található földi-, vízi- és légi járművek, állatok valamint a környezetnek egyes részletei eltérhetnek a képeken látottaktól.

10.5. A Weboldalon felsorolt, Elfogadóhelyek által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételének adott esetben speciális feltételei lehetnek. A feltételekkel (kor, egészség, súly, magasság, jogosítvány megléte, stb.) kapcsolatos részletekért keresse fel az adott Elfogadóhelyet. Az Ajándékkártya felhasználójának felelőssége leellenőrizni, hogy eleget tesz-e a megadott feltételeknek.

10.6. A Kibocsátó minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az Ajándékkártya által nyújtott szolgáltatásokat mozgásukban korlátozott, látás- vagy hallássérült személyek is igénybe vehessék. Amennyiben az Ajándékkártya felhasználója mozgáskorlátozott, vagy bármilyen más módon sérült személy, forduljon bizalommal a Kibocsátó ügyfélszolgálatához, hogy a lehető legmegfelelőbb Ajándékkártyát választhassa ki a megajándékozott részére. A Kibocsátó - külön kérésre - ilyen esetben speciális, a megajándékozott kényelmét és biztonságát a legmesszemenőbbekig biztosító feltételek egyedi tárgyalását kezdeményezi az Elfogadóhelynél. Ennek érdekében a Kibocsátó fontosnak tartja, hogy az Ajándékkártya megrendelésekor tájékoztatást kaphasson a résztvevő fizikai adottságairól. A Kibocsátó szívesen ad további tájékoztatást a különböző helyszínek mozgássérültek által is igénybe vehető felszereltségéről.

10.7. A Kibocsátó szívesen fogad az Ajándékkártyákkal kapcsolatos visszajelzéseket. Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a szolgáltatás időtartama alatt, kérjük, még a helyszínen forduljon az Elfogadóhelyen lévő illetékes személyhez, és kérjen segítséget!

10.8. A Weboldalon, az Ajándékkártyán és egyéb promóciós anyagokban feltüntetett szövegek, képek és illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek engedély nélküli másolása, rendeltetésüktől eltérő felhasználása szigorúan tilos.

10.9. A Kibocsátó által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.10. A Kibocsátó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.11. A Kibocsátó az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos a Kibocsátó szerződéses jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása. 

A Kibocsátó az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Kibocsátó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Kibocsátó az Ügyfél adatainak kezelésekor Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

10.12. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kibocsátó adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: www.ajikartyak.hu

10.13. A Kibocsátó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10.14. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé teheti meg.

Az Általános Szerződési feltételek az alábbi linken letölthető:

www.ajikartyak.hu

 

Budapest, 2017. január 1.