Menü

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-931363

Adószám: 13782515-2-41

Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. fszt. 1.

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános tájékoztatás

1.1 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz a GDPR, amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, illetve be nem tartása esetén súlyos szankciókkal sújtható a vétkes szervezet, ezért fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát. A GDPR hatálya társaságunkra is kiterjed, ezért a jelen tájékoztatót bocsátjuk ki a harmadik személyek személyes adatai kezelésének szabályairól.

1.2 Tevékenységünk keretében az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes adatok védelmére. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (ezt megelőzően és a továbbiakban: GDPR)

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számv. tv.)

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

1.3 Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (vagyis az „érintettel”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet.

1.4 Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2. A tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük a velünk történő kapcsolatba lépés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveknek és szabályoknak a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől független érvényesülését. Társaságunk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

3. Az érintett jogai

3.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Társaságunk e kötelezettségének a jelen tájékoztató útján tesz eleget.

3.2 Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3 Helyesbítéshez való jog

Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.4 Törléshez való jog

Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy a társaságunk által kezelt adatait töröljük.

3.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti a társaságunk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.

3.6 Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.7 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy társaságunk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.

3.8 Panasztételi jog

Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 8. pontja tartalmaz.

4. Az adatkezelési műveletek

4.1. Partneri kapcsolattartók adatai

Az üzleti partnereinkkel (jogi személy ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal) való kapcsolattartás, illetve a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából társaságunk a partneri kapcsolattartók személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk és ügyfelünk jogos érdeke

Amennyiben az adat szerződés vagy más azzal összefüggő dokumentáció részét képezi, úgy a szerződés megszűnésétől számított 5 éves általános elévülési időtartam. Egyéb esetekben a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nap.

Ügyvezető igazgatók

Kereskedelmi munkatársak
Adminisztrátorok
IT munkatársak

e-mail cím

telefonszám

munkakör

                                                          

A fentiekben meghatározott személyes adatok a jogi személy ügyfelünk munkavállalójáé, így a személyes adatokat ügyfelünk vagy maga az érintett továbbítja társaságunk felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor az ügyfelünk, mint az érintett munkáltatója a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Mt. 10. § (1) bek. alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg társaságunk a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint társaságunk, illetve ügyfelünk jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a célhoz szükséges mértékben és ideig.

4.2 Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai

Társaságunk az álláshirdetéseinkre jelentkező személyek vonatkozásában az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

 

név

Az adatok kezelésére egyrészt abból a célból kerül sor, hogy a jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a jelentkezővel a kapcsolatot felvegyük, a betöltendő pozícióra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.

Az adatkezelés továbbá jog- és igényérvényesítéssel összefüggő célból is történik, hogy amennyiben a kiválasztásra nem került jelentkező a társasággal szemben a jelentkezésének elbírálásával összefüggésben utóbb esetlegesen jogi úton lépne fel, úgy társaságunk az álláspontját ki tudja alakítani, és a kezelt adatokat bizonyítékként a jogi eljárásban fel tudja használni

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása

A kiválasztási folyamat lezárásáig.

Ügyvezető igazgatók

Irodavezető
IT munkatársak

 

e-mail cím

 

telefonszám

 

tanulmányokra vonatkozó adatok

 

szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok

 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk jogos érdeke

A kiválasztási folyamat lezárásától számított 5 éves általános elévülési időtartamban.

 

idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

 

egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így pl. fénykép, születési idő, lakóhely, szabadidős tevékenységek, szakmai elismerések

 

                                           

Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban a jelentkező feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.

Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

Társaságunk a jelen pont szerinti adatkezelésről, illetve annak részleteiről az álláshirdetés során tájékoztatja a jelentkezőket.

4.3 Elektronikus megfigyelőrendszer

Székhelyünk védelme, az üzleti információk, dokumentumok, vagyonvédelem, valamint a rendkívüli, illetve jogsértő események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése céljából társaságunk elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés) üzemeltet az alábbiakban bemutatott helyeken elhelyezett kamerák segítségével.

Társaságunk nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez az illemhelyekre.

A jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

Társaságunk figyelmeztető táblákat helyez el minden olyan helyiség bejáratára, ahol térfigyelést alkalmaz. A térfigyelésre az Szvmt. rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

A kamerák képe zárt rendszeren keresztül kerül továbbításra és rögzítésre az informatikai szerveren a jelen szabályzatban meghatározott időtartamban, ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá. A kamerák hangot nem rögzítenek.

A kamerák képei, illetve a rögzített felvételek kizárólag abban az esetben kerülnek megtekintésre, ha a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési céllal összefüggő esemény (pl. jogsértő cselekmény, üzemi baleset stb.) következik be, melynek felderítéséhez, kivizsgálásához a kameraképek megtekintése szükséges.

A tárolt felvételek az informatikai szerven 30 napon belül automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek. Amennyiben a fentiek szerinti esemény következik be, melynek kivizsgálásához, illetve az igényérvényesítés során igazoláshoz, bizonyításhoz a felvétel megőrzése szükséges, a felvételek az alapul fekvő esemény vonatkozásában fennálló elévülési határidő leteltét követően kerülnek törlésre.

A térfigyelő kamerák üzemeltetésével összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

képmás

Emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve vagyonvédelem

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk jogos érdeke

Főszabály szerint a felvételt követő 30 nap, de az adatkezelési céllal összefüggő esemény bekövetkezése esetén az elévülési határidő leteltéig

Ügyvezető Igazgatók
Informatikus munkatársak

A kamerák látószöge csak a célterületre irányulhat. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg, amelyen a kamera látószöge az alábbi területekre irányul:

Kamerák helye

Megfigyelt terület

Bejárat

Udvar

Recepció

Recepció

Raktár

Raktár

Vezetőségi iroda

Iroda

Folyosó

Bejárat

 

4.4 Webshop

Ajándékkártyáink webshopunkban történő értékesítése során adatkezelést az alábbiak szerint végzünk:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Szerződés létrehozatala, szerződéses kötelezettség teljesítése, termék értékesítése és a megvásárolt terméknek a megrendelő részére történő átadása, szerződéses kötelezettségből eredő díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges jog- és igényérvényesítés.

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása és teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk jogos érdeke

A szerződésen alapuló számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig.

A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok vonatkozásában az általános elévülési határidő szerinti 5 évig.

Ügyvezető igazgatók

Kereskedelmi munkatársak
Adminisztrátorok
IT munkatársak

telefonszám

e-mail cím

szállítási cím

megrendelt termék megjelölése

megrendelt termék vételára

fizetési mód

megrendelés időpontja

fizetés időpontja

megrendeléskor a megrendelő által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

                                                          

4.5 AJI kártya aktiválása

Az AJI ajándékkártyát az első használata előtt társaságunk honlapján aktiválni szükséges, mivel aktiválás hiányában a kártyát társaságunk partnerei visszautasítják. A kártya aktiválása körében adatkezelést társaságunk az alábbiak szerint végez:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

e-mail cím

Szerződéses kötelezettség teljesítése, a termék használatának biztosítása és a fentiekről történő tájékoztatás nyújtása. Feltölthető ajándékkártya esetén, az egyes tranzakciókról történő tájékoztatás nyújtása.

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

A szerződés teljesítésének időtartama alatt

Ügyvezető igazgatók

Irodavezető
IT munkatársak

 

4.6 Elégedettségi kérdőív

Az ajándékkártya felhasználását követően társaságunk honlapján lehetőséget nyújtunk egy elégedettségi kérdőív önkéntes kitöltésére, melyben a felhasználó megoszthatja véleményét a szolgáltatással kapcsolatban. A kérdőívet kitöltő felhasználó a mindenkori tájékoztatás szerinti előnyökre, kedvezményekre válhat jogosulttá. A kérdőív kitöltéséhez egy emailben kapott linken keresztül léphet be a felhasználó a regisztrációs felületre. A regisztrációval, illetve a kérdőív kitöltésével összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint kezeli a felhasználók személyes adatait:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Társaságunk termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése.

A jogosulttá váló felhasználó részére a kedvezmény biztosítása.

 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk jogos érdeke

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: adójogi kötelezettségek teljesítése

 

Végtelen ideig

Ügyvezető igazgatók

Irodavezető
IT munkatársak

város

születési dátum

e-mail cím

jelszó

kitöltött kérdőív tartalma

                                                          

4.7 Marketing hírlevél

Társaságunk a webshopunkban történő megrendelések során lehetőséget biztosít a marketing hírleveleinkre történő feliratkozásra, mely vonatkozásában személyes adatok kezelését az alábbiak szerint végzi:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

A társaság termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail küldése.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

A felhasználó

hozzájárulásának

visszavonásáig, mely a info@ajikartyak.hu e-mail címre küldött levélben, vagy a hírlevélben szereplő

linkre kattintva bármikor visszavonható.

Ügyvezető igazgatók

Kereskedelmi munkatársak
Adminisztrátorok
IT munkatársak

e-mail cím

                                                          

4.8 Panaszkezelés

A társaságunk tevékenységét, termékeit érintő esetleges vásárlói panaszok kivizsgálása érdekében telefonon, illetve e-mail-ben vagy postai úton is fordulhatnak társaságunkhoz a vásárlók, mely során társaságunk adatkezelést az alábbiak szerint végez:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

A vásárló beazonosítása, illetve a vásárlóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása.

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: fogyasztóvédelmi jogi kötelezettség teljesítése

Az Fgytv. 17/A. § (7) bek. alapján a panaszról történő jegyzőkönyvfelvételtől, illetve a válaszadástól számított 3 év.

Ügyvezető igazgatók

Irodavezető

Kereskedelmi munkatársak
Adminisztrátorok
IT munkatársak

telefonszám

e-mail cím

postacím

                                                          

5. Adattovábbítás

5.1 A személyes adatok címzettjei azok a természetes vagy jogi személyek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatok közlésre kerülnek. A személyes adatok kezelését elsődlegesen közvetlenül társaságunk mint adatkezelő végzi, amely során Társaságunk törekszik arra, hogy a személyes adatokat kizárólag a feltétlenül szükséges személyi kör ismerhesse meg. Ezen adatkezelésre jogosult személyi kört a fentiek szerint valamennyi adatkezelési művelet vonatkozásában megjelöljük.

5.2 Bizony adatkezelési műveletek alapjául fekvő tevékenységek elvégzése érdekében társaságunk külső partnerek közreműködését veszi igénybe, amelyek részére az érintett bizonyos személyes adatai átadásra kerül(het)nek. Ezen címzetti kör személyében változhat, de az igénybevétel tárgykörei tekintetében az alábbiak szerint meghatározott:

-Könyvelő [jelenleg: FIX Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. 4. em. 5 cégjegyzékszám: 01-09-162520)]

-Webtárhely, és egyéb informatikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató [jelenleg: Tavali Attila EV(székhely: 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 17. 4/14 cégjegyzékszám: 52111699]

-Kiszállítást végző szolgáltató [jelenleg: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755)]

5.3 Társaságunk a GDPR V. fejezete szerint harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére az érintett semmilyen személyes adatát nem továbbítja.

6. Adatok biztonsága

A személyes adatok biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

7. Incidenskezelés

7.1 Az adatvédelmi incidens alatt a GDPR értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

7.2 Amint társaságunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

8. Jogérvényesítés

8.1 Személyes adatai védelméhez való jogát az érintett polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

8.2 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.3 Az érintett bírósághoz fordulhat:

- a felvilágosítás megtagadása

- a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása

- jogainak megsértése esetén, továbbá

- ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8.4 A per elbírálása társaságunk, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.5 Kérjük, hogy a társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fenti eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak társaságunkhoz e-mailben az info@ajikartyak.hu címre, vagy postai úton székhelyünk 1027 Budapest, Bem rakpart 56. fszt. 1. szám alatti címére küldött levél útján.


Adatvédelmi azonosító - FDB Kft. NAIH-89435/2015.

Biztonságos
fizetés

Feladás 24
órán belül

Országos partnerhálózat

Egyszerű és praktikus

Segítőkész ügyfélszolgálat